შშმ პირთა სტატისტიკის პორტალი

  • ენის შეცვლა
ინფოგრაფიკა
განათლების
შესახებ

განათლების სტატისტიკა

წყარო :

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) 2018

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირების რიცხოვნობა სქესის და რეგიონების მიხედვით
გადმოწერა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა განაწილება სოციალური სტატუსის მიხედვით
გადმოწერა

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების სსსმ და შშმ მოსწავლეთა რიცხოვნობა სქესის მიხედვით, ერთეული

ორგანიზებულ სწავლებაში ჩართულობის მაჩვენებელი
გადმოწერა
სასკოლო მზაობა
გადმოწერა
დაწყებით სკოლაში შესვლა
გადმოწერა
სკოლის დაწყებით საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ბავშვები
გადმოწერა
სკოლის არასრულ საშუალო (საბაზო) საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი მოზარდები
გადმოწერა
ასაკისა და კლასის შესაბამისობა
გადმოწერა
სკოლის სრულ საშუალო საფეხურზე დასწრება და სკოლის მიღმა მყოფი ახალგაზრდები
გადმოწერა
სკოლის შესაბამის საფეხურზე შესვლის საერთო, საფეხურის დასრულებისა და ეფექტური გადასვლის დონეები
გადმოწერა
თანასწორობის ინდექსი
გადმოწერა
ბავშვის ხელშეწყობა სწავლაში, რომელიც დადის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
გადმოწერა
გაკვეთილის არჩატარების საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირებული მიზეზები
გადმოწერა
სასწავლო გარემო სახლში
გადმოწერა
წერა-კითხვის ცოდნა (მამაკაცები)
გადმოწერა
წერა-კითხვის ცოდნა (ქალები)
გადმოწერა
შშმ ბავშვთა რიცხოვნობა განათლების სისტემაში
გადმოწერა

შშმ ბავშვთა რიცხოვნობა განათლების სისტემაში