შშმ პირთა სტატისტიკის პორტალი

  • ენის შეცვლა
ინფოგრაფიკა
ჯანმრთელობის დაცვის
შესახებ

ჯანმრთელობის დაცვის სტატისტიკა

წყარო :

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოსახლეობის 2014 წლის
საყოველთაო აღწერა

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) 2018

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებით მოსარგებლე შშმ პირთა რიცხოვნობა სტატუსის, სქესის და რეგიონების მიხედვით
გადმოწერა
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული ონკოლოგიური პრეპარატებით მოსარგებლე შშმ პირთა რიცხოვნობა ასაკობრივი ჯგუფების, სტატუსის და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე შშმ პაციენტების რიცხოვნობა და დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობა სტატუსისა და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
შშმ პირების რიცხოვნობა, რომელთაც ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაიტანეს მედიკამენტი, სქესის და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
გადმოწერა

შშმ პირების რიცხოვნობა, რომელთაც ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაიტანეს მედიკამენტი,
სქესის მიხედვით (ერთეული)

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შშმ პირებზე გაცემული მედიკამენტების ღირებულება, სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
გადმოწერა

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შშმ პირებზე გაცემული მედიკამენტების ღირებულება
სქესის მიხედვით (ათასი ლარი)

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით შშმ პირებისთვის დაფინანსებული შემთხვევების/მომსახურებების რაოდენობა პროგრამების, სქესის და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
გადმოწერა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით შშმ პირებისთვის დაფინანსებული შემთხვევების/მომსახურებების რაოდენობა, სქესის მიხედვით (ერთეული)

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით შშმ პირებისთვის დაფინანსებული შემთხვევების/მომსახურების რაოდენობა რეგიონების და სქესის მიხედვით
გადმოწერა

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით შშმ პირებისთვის დაფინანსებული შემთხვევების/მომსახურების რაოდენობა
სქესის მიხედვით (ერთეული)

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული შშმ პირების რიცხოვნობა პროგრამების, სქესის და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
გადმოწერა

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული შშმ პირების რიცხოვნობა
სქესის მიხედვით (ერთეული)

მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, ფუნქციური სირთულეების და საქალაქო-სასოფლო დასახლებების მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, თვითმმართველი ერთეულების და ფუნქციური სირთულეების მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკის, ფუნქციური სირთულეების და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა ეროვნება/ეთნიკური წარმომავლობის, ფუნქციური სირთულეების და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
ფუნქციური სირთულეების მქონე (ნაწილობრივი, მნიშვნელოვანი ან სრული) მოსახლეობის რიცხოვნობა დარღვევების სახეების და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, თვითმმართველი ერთეულების და ფუნქციური სირთულეების რაოდენობის (ნაწილობრივი, მნიშვნელოვანი ან სრული) მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკობრივი ჯგუფების, სქესის და ფუნქციური სირთულეების რაოდენობის (ნაწილობრივი, მნიშვნელოვანი ან სრული) მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, თვითმმართველი ერთეულების და ფუნქციური სირთულეების რაოდენობის (მნიშვნელოვანი ან სრული) მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკობრივი ჯგუფების, ფუნქციური სირთულეების რაოდენობის (მნიშვნელოვანი ან სრული) და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სტატუსის და ფუნქციური სირთულეების მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატუსის და საქალაქო-სასოფლო დასახლებების მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების, თვითმმართველი ერთეულების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატუსის მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის რიცხოვნობა ასაკობრივი ჯგუფების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატუსის და სქესის მიხედვით
გადმოწერა
მოსახლეობის პროცენტული განაწილება ფუნქციონირების სირთულეების მიხედვით
გადმოწერა
ზრდასრულთა ფუნქციონირება (18-49 წლის ასაკის მამაკაცები)
გადმოწერა
ზრდასრულთა ფუნქციონირება (18-49 წლის ასაკის ქალები)
გადმოწერა
კონტრაცეპტივების გამოყენება (ამჟამად დაქორწინებული/პარტნიორთან მცხოვრები)
გადმოწერა
საჭიროება და მოთხოვნა ოჯახის დაგეგმვის საშუალებებზე (ამჟამად დაქორწინებული/პარტნიორთან მცხოვრები)
გადმოწერა
ინფორმირებულობა კონტრაცეპტივების შესახებ (ქალები)
გადმოწერა
ინფორმირებულობა კონტრაცეპტივების ეფექტურობის შესახებ (ქალები)
გადმოწერა
შვილების სასურველი რაოდენობა (ქალები)
გადმოწერა
მშობიარობის ადგილი
გადმოწერა
საკეისრო კვეთა
გადმოწერა
ახალშობილისა და დედის მშობიარობის შემდგომი შემოწმება
გადმოწერა
ახალშობილის კანით-კანთან კონტაქტი
გადმოწერა
ცოდნა აივ-ის გადაცემის შესახებ, მცდარი შეხედულებები აივ-ის შესახებ და ყოვლისმომცველი ცოდნა აივ-ის გადაცემის შესახებ (მამაკაცები)
გადმოწერა
ცოდნა აივ-ის გადაცემის შესახებ, მცდარი შეხედულებები აივ-ის შესახებ და ყოვლისმომცველი ცოდნა აივ-ის გადაცემის შესახებ (ქალები)
გადმოწერა
ინფორმირებულობა დედისგან შვილზე აივ-ის გადაცემის შესახებ (მამაკაცები)
გადმოწერა
ინფორმირებულობა დედისგან შვილზე აივ-ის გადაცემის შესახებ (ქალები)
გადმოწერა
დამოკიდებულება აივ-ინფიცირებული ადამიანების მიმართ (მამაკაცები)
გადმოწერა
დამოკიდებულება აივ-ინფიცირებული ადამიანების მიმართ (ქალები)
გადმოწერა
ინფორმირებულობა აივ-ზე ტესტირების ჩატარების ადგილის შესახებ (მამაკაცები)
გადმოწერა
ინფორმირებულობა აივ-ზე ტესტირების ჩატარების ადგილის შესახებ (ქალები)
გადმოწერა
აივ-ზე კონსულტაცია მშობიარობამდელი დაკვირვებისას
გადმოწერა
აივ/შიდს-ის ძირითადი მაჩვენებლები (ახალგაზრდა ქალები)
გადმოწერა
სულ ხელოვნური აბორტის კოეფიციენტი (TIAR) და მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი
გადმოწერა
ხელოვნური აბორტის ჩატარების ადგილი და გამოყენებული მეთოდი
გადმოწერა
აბორტისშემდგომი ადრეული გართულებები
გადმოწერა
კონსულტაცია კონტრაცეპტივებზე აბორტის პროცედურის დროს და კონტრაცეპტივების მიწოდება აბორტის შემდეგ
გადმოწერა
ინფორმირებული/ ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ
გადმოწერა
ბავშვის მოვლა დიარეის დროს
გადმოწერა
სითხისა და საკვების მიღების ტენდენციები დიარეის დროს
გადმოწერა
ორალური სარეჰიდრატაციო მარილის ხსნარის და თუთიას გამოყენება სამკურნალოდ დიარეის დროს
გადმოწერა
ორალური სარეჰიდრატაციო ხსნარის თერაპია უწყვეტი კვების თანხლებით და სხვა სახის მკურნალობა დიარეის დროს
გადმოწერა
ბავშვის მოვლა ცხელების დროს
გადმოწერა
მკურნალობა ცხელების დროს
გადმოწერა
ადრეული ძუძუთი კვება
გადმოწერა
ახალშობილის კვება
გადმოწერა
ძუძუთი კვების ხანგრძლივობა
გადმოწერა
ასაკის შესაბამისი ძუძუთი კვება
გადმოწერა
ბოთლიდან კვება
გადმოწერა
ბავშვების ნუტრიციული სტატუსი
გადმოწერა
სწავლაში ხელშეწყობა
გადმოწერა
წიგნებზე და სათამაშოებზე ხელმისაწვდომობა
გადმოწერა
არასათანადო მეთვალყურეობა
გადმოწერა
ბავშვები, რომლებიც სარგებლობენ ელექტრონული მოწყობილობებით ან უყურებენ ტელევიზორს
გადმოწერა
ბავშვის ფუნქციონირება (2-4 წლის ასაკის ბავშვები)
გადმოწერა
ბავშვის ფუნქციონირება (5-17 წლის ასაკის ბავშვები)
გადმოწერა
დამხმარე მოწყობილობებით სარგებლობა (2-17 წლის ასაკის ბავშვები)
გადმოწერა
ბავშვის ფუნქციონირება (2-17 წლის ასაკის ბავშვები)
გადმოწერა