შშმ პირთა სტატისტიკის პორტალი

  • ენის შეცვლა
ინფოგრაფიკა
სოციალური უზრუნველყოფის, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების
შესახებ

სოციალური უზრუნველყოფა, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება

წყარო :

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) 2018

სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა გამოხატული ხარისხის, ასაკობრივი ჯგუფების, სქესის მიხედვით
გადმოწერა

სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა სქესის მიხედვით (ერთეული)

სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
გადმოწერა

სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა (კაცი)

დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
გადმოწერა

დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა (კაცი)

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული შშმ პირების რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
გადმოწერა

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული
შშმ პირების რიცხოვნობა (ერთეული)

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საარსებო შემწეობის მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
გადმოწერა

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საარსებო შემწეობის
მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა (ერთეული)

ფორმალური რეზიდენტული ზრუნვა
გადმოწერა
ოჯახთან მიახლოებული ფორმალური ზრუნვა
გადმოწერა

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საარსებო შემწეობის
მიმღები შშმ პირების რიცხოვნობა (ერთეული)

ოჯახთან მიახლოებულ ფორმალურ ზრუნვაში მყოფი ბავშვების მოძრაობა წლის განმავლობაში
გადმოწერა
18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რიცხოვნობა, რომლებიც იღებენ ინვალიდობის ფულად დახმარებას
გადმოწერა

18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რიცხოვნობა, რომლებიც იღებენ ინვალიდობის ფულად დახმარებას
(ერთეული)

ჯანმრთელობის დაზღვევის დაფარვა (მამაკაცები)
გადმოწერა
ჯანმრთელობის დაზღვევის დაფარვა (ქალები)
გადმოწერა
ჯანმრთელობის დაზღვევის დაფარვა (5-17 წლის ასაკის ბავშვები)
გადმოწერა
დისკრიმინაცია და შევიწროება (მამაკაცები)
გადმოწერა
დისკრიმინაცია და შევიწროება (ქალები)
გადმოწერა
ცხოვრებით კმაყოფილება და ბედნიერება (მამაკაცები)
გადმოწერა
ცხოვრებით კმაყოფილება და ბედნიერება (ქალები)
გადმოწერა
უკეთესი ცხოვრების მოლოდინი (მამაკაცები)
გადმოწერა
უკეთესი ცხოვრების მოლოდინი (ქალები)
გადმოწერა
ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი და არაძალადობრივი მეთოდები
გადმოწერა
ფიზიკური დასჯის მიმართ დამოკიდებულება
გადმოწერა
ადრეული ქორწინება (მამაკაცები)
გადმოწერა
ადრეული ქორწინება (ქალები)
გადმოწერა
მეუღლეებს შორის ასაკობრივი სხვაობა
გადმოწერა
ძარცვისა და თავდასხმის მსხვერპლი (მამაკაცები)
გადმოწერა
ძარცვისა და თავდასხმის მსხვერპლი (ქალები)
გადმოწერა
უსაფრთხოების შეგრძნება (მამაკაცები)
გადმოწერა
უსაფრთხოების შეგრძნება (ქალები)
გადმოწერა